<図書>

Jayakr̥ṣṇadāsa Āyurveda granthamālā

जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला

子書誌情報を非表示

1 30 कैयदेवनिघण्टुः : पथ्यापथ्यविबोधकः / संपादक एवं व्याख्याकार, प्रियव्रत शर्मा, गुरुप्रसाद शर्मा पुनर्मुद्रित संस्करण. - वाराणसी : चौखम्बा ओरियन्टालिया , 2017
2 no. 58 Sarngadhar-saṃhitā : a treatise of Āyurveda / by Śārṅgadhara ; translated into English by K.R. Srikanta Murthy 3rd ed.. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 1997
3 76 रसकामधेनुः / चूडामणिमिश्रसंगृहीता ; व्याख्याकारौ, गुलराजशर्मामिश्र, सन्तोषकुमार शर्मा 1 - 4. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 1992-
4 52 अष्टाङ्गहृदयम् : श्रीमदरुणदत्तविरचितया सर्वाङ्गसुन्दराख्यया व्याख्यया, हेमाद्रिप्रणीतया आयुर्वेदरसायनाह्वया टीकया च समुल्लसितम् / वाग्भटविरचितम् ; अण्णा मोरेश्वर कुंटे, कृष्णशास्त्री नवरे इत्येतैश्च पूर्वं संस्कृतम् पराडकरोपाह्वेन सदाशिवसूनुना हरिशास्त्रिणा भिषगाचार्येण संशोधितम् ; बहूनां प्राचीनलिखितपुस्तकानां साहाय्येन हेमाद्रिटीकया पाठान्तरैष्टिप्पण्यादिभिश्च समलङ्कृतम् ; प्रियव्रतशर्मकृतया भूमिकया च संवलितम् 7th ed. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 1982
5 no. 28 Fruits and vegetables in ancient India / P. V. Sharma 1st ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 1979
6 no. 36 Caraka-saṃhitā : Agniveśa's treatise refined and annotated by Caraka and redacted by Dr̥ḍhabala : text with English translation / editor-translator, Priyavrat Sharma v. 1 - v. 4. - 1st ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 1981-1994
7 no. 34 Suśrutasaṃhitā / Suśrutena viracitā ; Śrīḍalhaṇācaryaviracitayā Nibandhasaṅgrahākhyavyākhyayā Nidānasthānasya Śrīgayadāsac̄āryaviracitayā Nyāyacandrikakhyapañjikāvyākhyayā ca samullasitā ; ārambhataścikitsāsthānasya navamādhyāyaparyantā Ācāryopāhvena Trivikramātmajena Yādavaśarmaṇā śeṣā ca Nārāyaṇa Rāma Ācārya ityanena ; saṃśodhitā, bhūmikā, Priyavarata Śarmā 4th ed. - Vārāṇasī : Caukhambhā Oriyanṭāliyā , 1992
8 no. 36 Caraka-saṃhitā : critical notes : incorporating the commentaries of Jejjaṭa, Cakrapāṇi, Gaṅgadhara and Yogindranātha / [editor-translator], Priyavrat Sharma v. 3. - 2nd ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 1992
9 no. 58 Śārṅgadhar-saṃhitā : a treatise of Āyurveda / by Śārṅgadhara ; translated into English by K.R. Srikanta Murthy Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 1984
10 no. 69 Mādhava Nidānam (Roga Viniscaya) of Madhavakara (A treatise on Āyurveda) ; Text with English Translation, Critical Introduction and Appendices / Translation into English By K. R. Srikanta Murthy 2nd ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 1995
11 no. 36 Caraka-saṃhitā : critical notes : incorporating the commentaries of Jejjaṭa, Cakrapāṇi, Gaṅgadhara and Yogindranātha / [editor-translator], Priyavrat Sharma v. 3. - 3d ed.. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 1997
12 34 महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता सुश्रुतसंहिता : श्रीडल्हणाचार्यविरचितया निबन्धसंग्रहाख्यव्याख्यया निदानस्थानस्य श्रीगयदासाचार्यविरचितया न्यायचन्द्रिकाख्यपञ्जिकाव्याख्यया च समुल्लसिता / आचार्योपाह्वेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा शेषा च नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ' इत्यनेन संशोधिता ; भूमिका आचार्य प्रियव्रत शर्मा वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 1980
13 no. 69 Mādhava Nidānam (Roga Viniscaya) of Madhavakara (A treatise on Āyurveda) : text with English translation, critical introduction and appendices / translated into English by K. R. Srikanta Murthy 8th ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 2007
14 79 Aṣṭāṅga samgraha of Vāgbhaṭa : text, English translation, notes, indeces [sic] etc. / translated by K.R. Srikantha Murthy 9th ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 2005-
15 79 Astāñga samgraha of Vāgbhaṭa : text, English translation, notes and index / translated by K.R. Srikantha Murthy : set,v. 2. - 5th ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 2005-
16 79 Astāñga samgraha of Vāgbhaṭa : text, English translation, notes and index / translated by K.R. Srikantha Murthy : set,v. 2,v. 3. - 4th ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 2003-
17 119 रसेन्द्र मङ्गलम् / नागार्जुनविरचितम् ; "ऐहोरे" हिन्दी विमर्श, भावानुवाद तथा आंग्लानुवाद सहित ; अनुवादक, हरि शङ्कर शर्मा ; प्रस्तावना, प्रियव्रत शर्मा 1. भाग (अध्याय 1-4). - 1. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 2003-
18 102 Illustrated Suśruta saṁhitā : text, English translation, notes, appendices and index / translator, K.R. Srikantha Murthy v. 1,v. 2,v. 3. - 2nd ed. - Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 2004-2005
19 no. 40 धन्वन्तरिनिघण्टुः / सम्पादक प्रियव्रत शर्मा ; व्याख्याकार गुरुप्रसाद शर्मा 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 2005
20 no. 56 वैद्यक-शब्दसिन्धुः : आयुर्वेदीय-शब्दौषध-नामनिर्णायको बृहद्कोष [i.e. बृहत्कोष] ग्रन्थः / उमेशचन्द्रगुप्तकविरत्नेन सङ्कलितः ; नगेन्द्रनाथसेनशास्त्रिणा संशोधितः, परिवर्द्धितः द्वितीय-संस्करणं 5. संस्करणं. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 2005
21 no. 54 रसप्रकाशसुधाकरः : 'सिद्धिप्रदा' हिन्दीव्याख्या सहितः / यशोधर कृत ; व्याख्याकार, सिद्धिनन्दन मिश्र तृतीय संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टलिया , 2004
22 85 द्रव्यगुणसंग्रहः / चक्रपाणिदत्तविरचितो : शिवदाससेनविरचितया द्रव्यगुणसंग्रहटीकाख्यव्याख्यया समुल्लसितः ; सम्पादकः वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य ; हिन्दीव्याख्याकारः वैद्य चंद्रकान्त बा. सोनारे पुनः मुद्रित संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 2006
23 no. 92 चिकित्साकलिका : विशालप्रदा 'गन्धप्रसारिणी' हिन्दीव्याख्यासहितः / तीसटाचार्यविरचितया ; व्याख्याकार विशाल त्रिपाठी पुनः मुद्रित संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 2007
24 82 शार्ङ्गधरसंहिता : "जीवनप्रदा" सविमर्शहिन्दीव्याख्यसहिता / शार्ङ्गधरविरचिता ; व्याख्याकर्तृ (व्याख्याकारः) शैलजा श्रीवास्तव 4. संस्करण. - वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया , 2005
25 no. 53 शार्ङ्गधरसंहिता : अधमल्लविरचितदीपिका-काशिरामविरचितगूढार्थदीपिकाभ्यां टीकाभ्यां संवलिता / शार्ङ्गधराचार्यविरचिता ; परशुरामशास्त्रिणा संशोधिता वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टलिया , 2005
26 no. 177 Vājīkaraṇatantra : reproductive medicine in āyurveda = वाजीकरणतन्त्रम् : शुक्रार्तवविज्ञानं एवं वृष्य प्रजास्थापनविज्ञानं च / by J.L.N. Sastry & K. Nishteswar ; foreword, Veerabhadram Varanasi : Chaukhambha Orientalia , 2009

書誌詳細を非表示

出版者 वाराणसी : चौखम्भा ओरियन्टालिया
別書名 異なりアクセスタイトル:Jayakr̥ṣṇadāsa Āyurveda granthamālā
異なりアクセスタイトル:जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थ माला
異なりアクセスタイトル:Jaikrishnadas Ayurveda series
一般注記 PUB: Varanasi : Chaukhambha Orientalia
本文言語 言語名不明
書誌ID 2000259022
NCID BA0379331X WCLINK

検索結果一覧に戻る ページトップ